Content

Bae Baglan Register Interest

Mae Bae Baglan ar fin mynd yn un o brif fannau cyflogaeth de Cymru. O dan arweiniad y tirfeddiannwr a’r datblygwr, St. Modwen, prif arbenigwr adfywio’r DU, mae Bae Baglan yn cynnwys safle cyflogaeth £500 miliwn ynghyd â Pharc Ynni 180 erw Baglan sydd yno ers tro.

Mae’r ardal mewn lleoliad strategol ger coridor yr M4 (rhwng cyffyrdd 40 a 41), yn darparu cysylltiadau cludo nwyddau ar reilffyrdd ac mewn ardal sydd eisoes wrthi’n cael ei hadfywio’n ffisegol ac yn economaidd mewn modd sylweddol.

Mae rhaglen adfywio eang, a fydd yn cynnwys dros 1,000 erw at ei gilydd, eisoes wedi dechrau’n llawn. Dros y 25 mlynedd nesaf, daw amrywiol gyfleoedd cyflogaeth yn unol â galw’r farchnad a’r disgwyl yw creu hyd at 7,000 o swyddi trwy’r broses dros 4.0 tr.sg.

Parc Ynni Baglan yw’r cam cyntaf yn y broses o adfywio Bae Baglan. Mae eisoes yn gartref i nifer o fusnesau o bwys gan gynnwys Intertissue, Montagne Jeunesse a Hi-Lex Cable System Ltd. Mae rhagor o adeiladau swyddfa a diwydiannol tybiannol ar gael ar osod a chynigir hefyd gyfleoedd datblygu penodol. Mae’r parc yn fenter ar y cyd rhwng y sector preifat a chyhoeddus: St. Modwen, Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a Llywodraeth Cymru

www.baglanbay.com