Content

Cyfleoedd Contract Rhanbarthol

Gweithreda Partneriaeth Bae Abertawe ar draws y rhanbarth i sicrhau bod busnesau a chymunedau lleol yn manteisio ar brofiadau adfywio a buddsoddi. Y prosiectau yr ydym yn gweithio arnynt ar hyn o bryd yw’r Campws Gwybodaeth ac Arloesi a’r Prosiect Ynni Gwynt.

Golyga gwybodaeth leol y Bartneriaeth fod modd i ni nodi prosiectau a all ddarparu swyddi, hyfforddiant a chyfleoedd yn y gadwyn gyflenwi. Mae modd hefyd i ni greu cysylltiadau cynnar a gweithio gyda phrif gontractwyr a datblygwyr i sicrhau cymaint o fudd economaidd ag y bo modd i’r rhanbarth.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi am fuddsoddiadau, prosiectau a chyfleoedd contract trwy gylchlythyrau, gweithdai a seminarau. Byddwn hefyd yn trefnu digwyddiadau ‘Cyfarfod â’r Prynwr’ i’ch helpu i sicrhau busnes newydd a nodi cyfleoedd cyflogaeth i bobl leol.

Dywed busnesau ym Mae Abertawe wrthym yn aml y gallent ddaraparu’r cynnyrch neu’r gwasanaeth cywir am y pris cywir, ond ei bod yn anodd iddynt lunio cyflwyniad tendro argyhoeddiadol. Gall Partneriaeth Bae Abertawe eich helpu i gystadlu am gontractau a gallwn eich cynorthwyo i nodi a goresgyn y pethau sy’n eich atal rhag tendro’n llwyddiannus.

Cofrestrwch yma os hoffech gael gwybod yn rheolaidd am gyfleoedd cadwyn gyflenwi sy’n gysylltiedig â’r datblygiad ynghylch deunyddiau a gwasanaethau.