Content

Ble'r ydym ni

Mae gan Fae Abertawe gysylltiadau da â’r DU, Ewrop a thu hwnt trwy’r ffyrdd, y rheilffyrdd, yr awyr a’r môr.

Where we are - Local Where we are - National
  • Ffyrdd

Mae gan Fae Abertawe gysylltiadau â Llundain a de-ddwyrain Lloegr trwy’r M4, ac â chanolbarth a gogledd Lloegr trwy’r M50, M5 a’r M6. Mae Abertawe hefyd yn rhan o’r rhwydwaith bysiau cenedlaethol â gwasanaethau cyflym uniongyrchol i feysydd awyr Canol Llundain, Gatwick a Heathrow a rhannau eraill o’r DU.

  • Rheilffyrdd

Mae cysylltiadau trenau rhyng-ddinesig aml o bob rhanbarth yn y DU, gan weithredu’n uniongyrchol neu ag un gyfnewidfa hawdd yn unig. Mae cysylltiadau uniongyrchol bob awr rhwng Gorsaf Paddington Llundain a Manceinion a Bae Abertawe.

  • Awyr

Mae Maes Awyr Caerdydd lai na thaith awr mewn car o Abertawe ar hyd yr M4 a gellir manteisio yma ar ystod eang a chynyddol o gyrchfannau domestig, Ewropeaidd a byd-eang

  • Môr

Mae gan Fae Abertawe ddwy borthladd cludo nwyddau ym Mhort Talbot ac Abertawe. Porthladd fwyaf Cymru yw Aberdaugleddau, ac mae fferïau teithwyr hefyd yn rhedeg i Rosllare o Abergwaun neu Ddoc Penfro – pob un yn daith 60 munud mewn car i’r gorllewin i Gaerfyrddin.

  • Demograffig

£474 yr wythnos yw’r enillion canolrif i weithwyr amser-llawn ym Mae Abertawe - £14 yn uwch na’r ffigwr cyfwerth i Gymru (Ebrill 2011).

  • Tai a Phrisiau Tai

Cynigia Bae Abertawe ystod o dai o dai Fictoriaidd traddodiadol i ddatblygiadau newydd ac unigryw. Mae byw ar lannau dŵr yn dod yn fwy ac yn fwy poblogaidd ac mae ystod o ddatblygiadau newydd yn y rhanbarth.

£99,852 yw’r pris cyfartalog am dŷ a werthir ym Mae Abertawe, sef 6% yn is na’r cyfartaledd i Gymru ond 61% yn is na’r cyfartaledd i Gymru a Lloegr sef £162,900.

Ffynhonnell: Y Gofrestrefa Dir, Awst 2012